Huurvoorwaarden

Hieronder vindt u de huurvoorwaarden van ons clubhuis en terrein.

Artikel 1a: Berekening van de huurprijs

De huurprijs voor Scouting leden bedraagt € 7,00 per persoon per nacht met een minimum huurperiode van 1 nacht en een minimum aantal van 25 personen. Dit is inclusief verplichte eindschoonmaak kosten en verplichte bijdrage aan de verontreinigingskosten. De minimum huurprijs bedraagt € 175,00 per nacht.

De huurprijs voor niet-Scouting leden bedraagt € 9,00 per persoon per nacht met een minimum huurperiode van 1 nacht en een minimum aantal van 25 personen. Dit is inclusief verplichte eindschoonmaak kosten en verplichte bijdrage aan de verontreinigingskosten. De minimum huurprijs bedraagt € 225,00 per nacht.

I.v.m. stijging van de energiekosten zijn wij genoodzaakt de kosten voor water, gas en stroom door te berekenen. Bij aanvang huur en bij beëindiging huur nemen wij de meterstanden op. Dit bedrag verrekenen wij met de borg van € 250,00.

Het aantal personen is het aantal kinderen + het aantal begeleiding.

Artikel 1b: Huurprijs

De huurprijs -berekend volgens artikel 1a- bedraagt:

Aantal personen:_______ X € 7,00 OF € 9,00 X aantal nachten:_____ = € _____,____

De huurprijs en de borg dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van de huurperiode overgemaakt te zijn op rekeningnummer NL 46 RABO 0320026574 t.n.v.  Stichting tot behartiging van de belangen van de Prins Hendrikgroep, onder vermelding van de naam organisatie en de huurperiode.

De verhuurkosten na 2022 worden jaarlijks in oktober van het dan lopende jaar geïndexeerd.

Artikel 2: Huurperiode

De huurperiode gaat in op ___ /___/____ om __/__ uur en eindigt op ___ /____/____ om __/__ uur.

Sleutel overdracht vind plaats op een tijd die door Scouting Prins Hendrikgroep met de huurder afspreekt. Dit hoeft niet de huurperiode te betreffen. Scouting Prins Hendrikgroep werkt met vrijwilligers die allen werkzaam zijn tijdens kantoor uren. Enige flexibiliteit hierin wordt van uw kant gevraagd.

Artikel 3: Waarborgsom

Naast de in artikel 1 vermelde huurprijs is de huurder aan de verhuurder een waarborgsom van € 250,00 verschuldigd, te voldoen bij ondertekening van de huurovereenkomst, op het bij artikel 1b vermelde rekeningnummer. De huurovereenkomst is pas rechtsgeldig na ontvangst van de waarborgsom.

De waarborgsom kan niet van het te betalen huurbedrag worden afgetrokken.

Artikel 4: Restitutie waarborgsom

Indien geen schade en/of vermissingen aan gebouw en/of inventaris zijn geconstateerd en indien de huurder ook overigens aan de verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, heeft voldaan, zal de waarborgsom minus kosten van water, gas en stroom binnen 1 maand na het einde van de huurperiode aan de huurder worden gerestitueerd door storting of overschrijving op een door de huurder aangegeven bank of girorekening.

Artikel 5: Zorgplicht en aansprakelijkheid voor schade

De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen en zal het na gebruik ook weer in goede staat van onderhoud aan de verhuurder ter beschikking stellen, inclusief het schoonmaken van het clubhuis. Eventuele schade, ontstaan tijdens de huurperiode, moet de huurder melden bij de verhuurder. De huurder is verplicht op de in artikel 3 aangegeven tijd van het einde van de huur de sleutels aan een door de verhuurder aan te wijzen persoon te overhandigen of op de aangewezen plaats in te leveren. Deze zelfde persoon zal in het bijzijn van de huurder het gehuurde inspecteren en de huurder zo nodig aansprakelijk stellen voor geconstateerde schade aan gebouw en/of inventaris. Indien geen contactpersoon van de verhuurder aanwezig kan zijn bij de overdracht van de sleutels zal het clubhuis door de verhuurder zo snel mogelijk na de huurperiode worden geïnspecteerd.

Voorwerpen die volgens de bij het contract gevoegde inventarislijst en/of controlelijst, bij de aanvang van de huur aanwezig waren en aan het eind van de huurperiode ontbreken, worden op kosten van de huurder vervangen. De hiervoor gemaakte kosten zullen verrekend worden met de waarborgsom. Indien de kosten van de schade het bedrag van de waarborgsom te boven gaan, is de huurder aansprakelijk voor het resterende bedrag. Zo mogelijk is de huurder verplicht de schade voor zijn vertrek te (doen) herstellen. Indien het gebouw niet bezemschoon wordt opgeleverd aan de verhuurder zijn de minimale kosten van de schoonmaak € 250,00.

Artikel 6: Annuleringsclausule

Wanneer de huurder tot een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is aan de verhuurder een bedrag verschuldigd van 50% van de huursom. Dit bedrag zal worden gerestitueerd wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd een passende huurder wordt gevonden. Wanneer de huurder minder dan een maand voor de aanvang van de huurperiode de overeenkomst opzegt, is het volle huurbedrag aan de verhuurder verschuldigd. Dit bedrag zal worden gerestitueerd wanneer voor de periode waarvoor is geannuleerd alsnog een passende huurder wordt gevonden. De waarborgsom zal in het laatste geval worden gerestitueerd met aftrek van € 25.- administratiekosten.

Artikel 7: Beperking gebruik gehuurde

 1. Het staat de huurder niet vrij het gehuurde te gebruiken voor andere dan scouting- of verenigingsdoeleinden. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of ten dele in onderhuur af te staan.
 2. In de maanden september tot en met juni maakt Scouting Prins Hendrik Groep zelf gebruik van het clubhuis voor de reguliere opkomsten. Tijdens deze reguliere opkomsten op zaterdag (overdag van 09.00 uur t/m 12.00 en van 13.00 t/m 17.00 uur) en op woensdag, donderdag en vrijdag (‘s-avonds van 18.30 uur tot 22.00 uur), dient het gehuurde door huurder verlaten te zijn en moeten de gehuurde ruimtes zodanig zijn opgeruimd, dat deze bruikbaar zijn voor deze opkomsten.
 3. Verhuurd wordt;
  Begane grond; Gang, sanitair blok begane grond (4 toiletten, 2 losse douches, 1 groepsdouche, 1 gehandicaptendouche/toilet ), 3 grote zalen en keuken. Keuken is inclusief gebruik van verhuurkast met borden, bestek, bekers, pannen e.d..Schoonmaak artikelen om het gebouw schoon op te leveren zijn niet inbegrepen, evenals dweilen, handdoek en theedoek, wc papier. Dit dient u zelf mee te nemen.

  Buitenterrein; Gehele terrein binnen hekwerk.

Artikel 8: Rechten verhuurder

De verhuurder (of een door de verhuurder aangewezen vervanger) is bevoegd te allen tijde de verhuurde opstal te betreden.

Artikel 9: Vrijwaring voor schade

De huurder vrijwaart de verhuurder voor elke aanspraak op vergoeding wegens schade, welke mocht voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde.

Artikel 10: Stookvergunning

Het aanleggen van kampvuren is zonder toestemming van de verhuurder is ten strengste verboden. Voor het aanleggen van een kampvuur moet de verhuurder van te voren om toestemming worden gevraagd. Voor meer informatie zie punt G van artikel 13.

Artikel 11: Gebruik van gas, water en elektriciteit

In vermelde huurprijs is begrepen de vergoeding voor het gebruik van gas, water en licht. Het gebruik van de verwarming en gebruik van het (eventueel) aanwezig internet is niet inbegrepen in de huurprijs en zal apart in rekening worden gebracht cq met de waarborgsom worden verrekend.

Kosten verwarming (oktober t/m april) € 30.- per weekend en € 60.- per week.

Artikel 12: Verzekering

De verhuurder heeft het gehuurde tegen brand- en stormschade verzekerd. Voor zover echter tijdens de huurperiode door toedoen van perso(o)n(en) van de huurders, waarvoor de huurder aansprakelijk gesteld kan worden, brandschade ontstaat, is de huurder voor die schade aansprakelijk.

Artikel 13: Kampregels

De door de verhuurder vastgestelde (kamp)regels, zowel schriftelijk weergegeven hieronder alsmede eventueel mondelinge doorgegeven regels dienen door de huurder strikt te worden nageleefd.

 1. Maximaal aantal personen
  Het maximaal aantal personen dat in het clubhuis mag overnachten is 50. Dit aantal is inclusief begeleiding.

 2. Aankomst en vertrek
  Wilt u tijdig van tevoren aan de verhuurder melden hoe laat u aankomt, opdat een afspraak gemaakt kan worden over de sleutel. Als regel geldt dat bij weekendverhuur de aankomsttijd rond 17:00 uur is en vertrektijd omstreeks 15:00 uur. Bij weekverhuur is dit respectievelijk 13:00 uur en 12:30 uur.
  De verhuurder zal een afspraak met u maken voor de sleuteloverdracht en nacontrole bij vertrek.

 3. Inventaris
  Het gebruik van de aanwezige inventaris beneden in het clubhuis is toegestaan. Buiten is het gebruik van deze inventaris niet toegestaan.

 4. Zolder en de ruimtes op zolder
  De ruimtes op de 1e verdieping van het gebouw, worden niet verhuurd. Deze (zolder)verdieping mag niet betreden worden en nimmer worden gebruikt om te overnachten, dit in verband met de brandveiligheidsvoorschriften.

 5. Ramen
  Bij het (tijdelijk) verlaten van het clubhuis en bij uw definitieve vertrek dienen alle ramen gesloten te zijn.

 6. Brandblussers en noodverlichting
  Het clubhuis is uitgerust met een brandslang en diverse noodverlichting. Deze apparatuur wordt jaarlijks gecontroleerd. Daar deze apparatuur en de controle hierop kostbaar is, maken wij u erop attent dat er (hoge) kosten gepaard gaan met het al dan niet opzettelijk in ongebruikt laten raken van deze apparatuur. Voor een noodverlichting armatuur zijn de vervangingskosten € 200,00.

 7. Kampvuurkuil
  Het gebruik van de kampvuurkuil is slechts toegestaan na toestemming van de verhuurder indien uitsluitend gestookt wordt met onbehandeld hout en het vuur in omvang beperkt blijft tot de afmeting van de aanwezige metalen vuurkorf. Op geen enkele andere plaats mag (open) vuur gestookt worden.

 8. Calamiteiten
  In geval van calamiteiten verzoeken wij u (indien van toepassing) eerst contact op te nemen met de benodigde hulpdiensten en daarna, of anders de contactpersonen, genoemd in bijlage C.
  In dit document vindt u de telefoonnummers van de contactpersonen en hulpdiensten.

 9. Alcohol, verdovende middelen en tabak
  Alleen het gebruik van zwak alcoholische dranken is toegestaan. Voorts mag het gebruik van deze alcoholische drank(en) nimmer leiden tot enige vorm van overlast.
  Het voorhanden hebben en/of het gebruik van elke vorm van verdovende middelen, is / zijn ten strengste verboden.
  Roken is binnen het gebouw niet toegestaan.
  Overtreden van deze regels leidt tot het onmiddellijk ontbinden van de huurovereenkomst zonder restitutie van de huursom.

 10. Parkeren
  Huurder kan zijn auto(‘s) parkeren op het naast gelegen parkeerterrein. Parkeren en of uitladen op het terrein is niet toegestaan. Bij overtreding zal een deel van de borg worden ingenomen.

 11. Postadres
  Voor het versturen van kamppost (kaarten van ouders enz) kan er gebruik gemaakt worden van het adres van het clubhuis, Harwichweg 205, 3151 BP te Hoek van Holland.
  Voor alle overig post geldt; Postbus 7, 3150 AA Hoek van Holland.

 12. Routebeschrijving
  Zie de website.

 13. Internetaansluiting
  Het clubhuis is voorzien van een internetaansluiting welke door de huurder gebruikt kan worden tegen een vergoeding van € 15,00 per weekend en € 30,00 per week.

 14. Buitenterrein
  Het is niet toegestaan op het buitenterrein geulen of gaten te maken door middel van graven of boren of op enig andere wijze schade te veroorzaken aan dit terrein en het aanwezige hekwerk.
  Het is dus ook niet toegestaan met (motor)voertuigen over het gras te rijden.

 15. Binnen en buiten terrein
  Gebruik van partypoppers, glitters, waterballonnen en aanverwanten is zowel in het gebouw als op het buiten terrein verboden. Bij overtreding zal de borg worden ingenomen.

 16. Verplichte eindschoonmaak
  M.i.v. 1 januari 2021 is men verplicht te betalen voor eindschoonmaak.
  Dit bedrag zit in de huurprijs per persoon per nacht verwerkt.
  Bij het overdragen van de sleutel wordt er een overname formulier getekend.
  Daarop staat vermeldt hoe u het gebouw weer op dient te leveren.

 17. Verplichte bijdrage verontreinigingsheffing
  M.i.v. 1 januari 2022 is men verplicht te betalen voor een bijdrage aan de verontreinigingsheffing.
  Dit bedrag zit in de huurprijs per persoon per nacht verwerkt.

Artikel 14: Ontbinding

Indien de huurder niet aan de verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, voldoet, is de verhuurder bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen. Restitutie van de in artikel 2 genoemde waarborgsom alsmede van de eventuele restanthuursom zal in dat geval niet plaatsvinden.

Artikel 15: Kosten ontstaan door negeren van de verhuurregels door de huurder

Wij hebben een gebruikersvergunning voor maximaal 50 personen in ons gebouw.
Indien er door meer dan 50 personen in het clubgebouw wordt verbleven/geslapen, en na controle van overheidsinstantie er wordt geconstateerd dat er binnen in het gebouw meer dan 50 personen aanwezig zijn en er wordt een boete opgelegd, dan zijn de kosten voor de huurder.
Raakt de Scouting Prins Hendrikgroep hierdoor de gebruikersvergunning kwijt hierdoor, dan zijn alle kosten die hieruit voortvloeien om nieuwe vergunningen en aanverwante zaken aan te vragen, voor rekening van de huurder.

Op het grasveld binnen ons hekwerk mag men wel extra tenten plaatsen met een maximaal aantal personen van 50. Deze personen mogen echter niet extra in het gebouw aanwezig zijn, alleen slapen op het buitenterrein.

Artikel 16: Opzegging van de huurovereenkomst

Indien de concept-huurovereenkomst en de standaardvoorwaarden niet binnen 14 dagen na ontvangst, getekend in het bezit zijn van Verhuurder wordt er van uitgegaan dat er geen gebruik gemaakt wordt van de geboden gelegenheid tot huur, en is Verhuurder op geen enkele wijze gebonden de (potentiële) Huurder alsnog in de gelegenheid te stellen te huren. In geen enkele omstandigheid kan het voorleggen van een concept-huurovereenkomst tot enige aansprakelijkheid jegens een (potentiële) huurder leiden.