september 2007

In de afgelopen periode hebben we achter de schermen hard gewerkt om enerzijds de bouwvergunning te verkrijgen en anderzijds om de benodigde financiële middelen te vergaren om de nieuwbouw daadwerkelijk te kunnen realiseren.

We zijn erin geslaagd om op beide terreinen een belangrijke stap voorwaarts te maken.

Bouwvergunning:

Ik kan u nu dan ook meedelen dat er een (voorlopige) bouwvergunning is afgegeven op 22 augustus; vanaf deze datum liggen alle stukken voor maximaal 6 weken ter inzage op het Deelgemeentehuis en kunnen er (in theorie) nog bezwaren tegen onze bouwplannen worden ingediend. We gaan er van uit dat dit niet het geval zal zijn en wij net na 1 oktober de definitieve bouwvergunning in handen krijgen.

Het verkrijgen van de (voorlopige) bouwvergunning heeft nog behoorlijk wat voeten in de aarde gehad, tot twee keer aan toe hebben we opnieuw overleg met de ambtenaren moeten voeren om uiteindelijk te komen daar waar we nu zijn.

Financiën:

Om de nieuwbouw mede mogelijk te maken hebben we een tekstschrijver bereid gevonden een pakkende tekst te maken voor een brochure die iedere betrokkene bij de scouting een week drie voor de sluiting van het seizoen heeft (mee)gekregen. We zijn de tekstschrijver en drukkerij veel dank verschuldigd omdat zij deze productie geheel belangeloos hebben verzorgd. De opbrengst van deze virtuele stenenactie heeft helaas niet gebracht wat wij ervan verwacht hadden, uiteraard zijn we de gulle gevers dankbaar voor hun bijdrage. Vlak voor de zomervakantie hebben wij bericht ontvangen dat zowel het VSB-fonds en de afdeling SoZaWe van de gemeente Rotterdam bereid zijn om ons project te subsidiëren met een bijdrage van resp. € 25.000,- en € 20.000,-. Ondertussen heeft Jantje Beton ook toegezegd om € 5.000,- bij te dragen waardoor het tekort in snel tempo wordt teruggebracht tot ca. € 60.000,-.

Hestie Reukema, lid van het Dagelijks Bestuur van de Deelgemeente Hoek van Holland, heeft ons in contact gebracht met de Dienst J.O.S. (Jeugd, Onderwijs en Samenleving). Zij hebben zich inmiddels bereid verklaard het ontbrekende deel te financieren. Woensdag 19 september is er een intentieovereenkomst getekend met de drie basisscholen in Hoek van Holland. In de overeenkomst wordt vastgelegd dat deze scholen ons gebouw ‘om niet’ straks mogen gaan gebruiken voor het organiseren van een aantal activiteiten op het gebied van educatie, sport en spel en kunst en cultuur.

Start van de bouw:

Inmiddels zijn we met de aannemer in gesprek over het tijdstip waarop de eerste bouwactiviteiten van start gaan. Als alles volgens plan verloopt gaan we in het weekend van 29 september beginnen met het uitgraven van de bouwput en kan de aannemer vanaf 1 oktober echt van start en verwacht hij het pand voor de jaarwisseling wind en waterdicht te hebben. We streven ernaar om ons nieuwe pand officieel op 1 mei in gebruik te kunnen nemen. Het wordt allemaal nog heel spannend!

Na de oplevering zijn we er nog niet, ik heb u al eerder verteld dat wij onze ambitieuze plannen hebben moeten aanpassen; de bovenverdieping wordt ‘kaal’ opgeleverd. Dit betekent dat we met onze zoektocht naar de ontbrekende financiële middelen onverminderd door gaan en kunnen we alle hulp, in welke vorm dan ook, goed gebruiken. Dus als u handig bent met hamer, zaag en/of nijptang en u bent bereid om ook dit gebied uw steentje bij te dragen, geef dit dan aan ons door. We maken graag van uw diensten gebruik!